PRIMARIA MORENI

INFORMATII UTILE

Ghidul Cetăţeanului

Ghidul Cetăţeanului privind accesul liber la informatiile publice, conform Legii 544/2001


DACA sunteti functionar public, ales local, daca lucrati pentru o organizatie neguvernamentala sau daca sunteti un cetatean ca multi altii, acest ghid va va introduce în modul de exersare al unui drept al dumneavoastra: ACCESUL LIBER LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC. ACCESUL LA INFORMATIE
nu este o favoare, este UN DREPT!

1. DE CE aveti nevoie de acest drept?

PENTRU CA :
- platiti taxe si impozite statului
- sunteti responsabil si vreti sa stiti cum este gestionat banul public
- cei pe care i-ati ales trebuie sa îsi respecte promisiunile
- functionarii din institutiile publice sunt în slujba dumneavoastra si nu invers
- administratia publica este din ce în ce mai transparenta
- pur si simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRA!

2. CARE SUNT REGLEMENTARILE de baza privind liberul acces la informatiile de interes public ?
- Declaratia Universala a Drepturilor Omului, articolul 19: "Orice persoanã are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fãrã nici o interferentã si de a cãuta, primi si rãspândi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."
- Constitutia României, articolul 31 : "Dreptul persoanei de a avea aces la orice informatie de interes public nu poate fi îngradit... Autoritãtile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãtenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal".
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
- Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001

3. DE CE ESTE IMPORTANTA pentru România Legea privind accesul la informatiile de interes public?

PENTRU CA:
- este un pas major în consolidarea democratiei si în reforma administratiei publice
- institutionalizeaza TRANSPARENTA în relatiile dintre cetatean si autoritatile si institutiile publice
- se va produce o schimbare de mentalitate în relatia dintre cetatean si functionari publici
- acesul la informatiile publice va reprezenta regula iar limitarea acesului, exceptia

4. Ce este INFORMATIA DE INTERES PUBLIC ?
- Orice informatie produsa sau gestionata de institutiile sau autoritatile publice

5. CINE poate solicita informatii de interes public?
- Orice persoanã fizicã sau juridicã, de cetãtenie românã sau strãinã

6. Puteti solicita orice informatie, fara nici o RESTRICTIE?
- Da, dar trebuie sa stiti ca exista informatii de interes public la care accesul este exceptat

7. CONFORM Legii 544/2001, sunt EXCEPTATE de la accesul liber urmatoarele informatii:
- informatiile din domeniul apãrãrii nationale, sigurantei si ordinii publice, dacã fac parte din categoriile informatiilor clasificate;
- informatiile privind deliberãrile autoritãtilor, precum si cele ce privesc interesele economice si politice ale României, dacã fac parte din categoria informatiilor clasificate
- informatiile privind activitãtile comerciale sau financiare, dacã publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale;
- informatiile cu privire la datele personale, dacã accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
- informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacã se pericliteazã rezultatul anchetei, se dezvãluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporalã, sãnãtatea sau un interes legitim al unei persoane
- Informatiile privind procedurile judiciare, dacã publicitatea acestora aduce atingere asigurãrii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricãrei dintre pãrtile imlicate în proces;
- informatiile a cãror publicare prejudiciazã mãsurile de protectie a tinerilor;

8. CE sunt informatiile furnizate din OFICIU?
- Informatiile din oficiu sunt acele informatii pe care institutiile si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publice fara a exista o solicitare în acest sens

9. UNDE sunt disponibile informatiile din oficiu ?
- Informatiile din oficiu sunt disponibile în Cenrtrul de informatii pentru cetateni al Primariei , în Curierul Primariei sau în mijjloacele de informare în masa, precum si în Pagina de Internet

10. CARE sunt categoriile de informatii ce se furnizeaza din oficiu?
- hotarârea care stipuleaza organizarea si functionarea PRIMARIEI MUN. MORENI ca o structura functionala cu activitate permanenta;
- hotarârile cu caracter normativ adoptate de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MORENI;
- dispozitiile normative emise de primar;
- structura organizatorica si numarul de personal din aparatul propriu al Primariei denumita ORGANIGRAMA;
- atributiile directiilor si compartimentelor programul de functionare si programul tinerii audientelor de catre conducerea institutiei;
- numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Municipiului Moreni, a sefilor de compartimente si ale functionarilor responsabili cu furnizarea informatiilor publice;
- coordonatele de contact ale Primariei Municipiului Moreni, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
- bugetul local, sursele financiare si bilantul contabil ;
- Lista documentelor produse si/sau gestionate de Primaria Municipiului Moreni si Consiliul Local al Municipiului care constituie informatii de interes public, conform anexei 1;
- Lista documentelor produse si/sau gestionate de Primaria Municipiului Moreni si Consiliul Local al Municipiului
- modalitati de contestare, în ipoteza în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

11. CE sunt informatiile furnizate la cerere ?
- Orice informatie pentru care furnizarea este posibila numai în urma unei solicitari

12. CUM poti obtine o informatie furnizata la cerere ?
- VERBAL, adresându-va Centrului de informatii pentru cetateni sau persoanelor responsabile de informare publicã. În cazul în care este disponibila, informatia solicitata va fi furnizatã pe loc. Dacã nu este posibil acest lucru, vei fi îndrumat sã depui o solicitare în scris..
- ÎN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele vor fi înregistrate si veti primi o recipisã continând data si numãrul de înregistrare a cererii
- Centrul de informatii va va pune la dispozitie un formular tip de solcitarea informatiilor de interes public.

13. Care sunt COSTURILE acesului la informatie?
- Accesul la informatiile de interes public este gratuit.. Nu trebuie sa platiti pentru serviciile de cautare si identificare a informatiei solicitate doar, în cazul în care solicitati copii dupã documente oficiale, trebuie sa suportati contravaloarea serviciilor de copiere.

14. Dupa CÂT TIMP veti primi raspunsul la solicitarea dumneavoastra?
- autoritãtile si institutiile publice au obligatia de a va rãspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucrãtoare de la depunerea cererii..
- în cazul în care durata necesarã pentru identificarea informatiei solicitate depãseste acest termen,solicitantul va primi rãspunsul în cel mult 30 de zile lucrãtoare de la
depunerea cererii si va fi înstiintat despre acest fapt în cel mult 10 zile.
- dacã informatia pe care o solicitati este consideratã a fi o informatie exceptatã de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrãtoare vei fi înstiintat în scris despre acest fapt

15. Puteti depune o RECLAMATIE daca considerati ca v-a fost încalcat dreptul de liber acces la informatie?
- Da, dar trebuie sa o faceti în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei..
- Reclamatia trebuie adresata conducãtorului institutiei, iar acesta este obligat, ca în urma unei anchete administrative, sa va dea un raspuns în cel mult 15 zile de la
înregistrarea plângerii
- Daca reclamatia dumneavoastra este întemeiata, rãspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate functionarului vinovat.

16. Puteti sa va adresati JUSTITIEI daca v-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie?
- Da, puteti sa o faceti direct dupa asteptarea raspunsului la solicitarea initiala sau dupa raspunsul la reclamatia administrativa
- Plângerea trebuie depusa la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliati sau în a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritati publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a raspunsului la solicitarea initiala.
- Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publicã sã va furnizeze informatile de interes public solicitate si sã va plãteascã daune morale si/sau
patrimoniale.
- Daca sunteti nemultumit de hotãrârea instantei, aceasta poate fi atacatã prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curti de apel rãmâne definitivã si irevocabilã
- Atât actiunea depusã la prima instantã, cât si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

VA DORIM SA DEVENITI TOT MAI INFORMATI PENTRU A PUTEA EXERSA UN ALT DREPT AL DUMNEAVOASTRA, DAT PRIN LEGEA 52/2003-TRANSPARENTA DECIZIONALA ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA, a carei scop este sa stimuleze participarea activa a cetatenilor în procesul de luare a deciziilor administrative si în procesul de elaborare a actelor normative.

Lista cuprinzand documentele de interes public, produse si/sau gestionate, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu
potrivit Legii nr. 544/2001

- Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Moreni;
- Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul Municipiului ;
- Evidenta componentei Consiliului Local al Municipiului - nominala, numerica si apartenenta politica;
- Informari întocmite de Primarul Municipiului Moreni privind starea economica si sociala a municipiului, în concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei locale, precum si informari asupra modului de aducere la îndeplinire a hotarârilor consiliului local;
- Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii municipali precum si de viceprimari;
- Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei Primariei Municipiului Moreni si Consiliului Local al Municipiului ;
- Instructiuni, norme, regulamente si circulare cu caractr dispozitiv primite de la organele centrale ale administratiei publice;
- Documentele ce stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor apartinând domeniului public si/sau privat al municipiului ; caiete de sarcini, contracte cadru, hotarâri ale Consiliului Local care aproba organizarea si desfasurarea licitatiei, planuri de amplasare;
- Procese verbale de constatare a contraventiilor;
- Ordine de repartizare a spatiilor cu destinatia de locuinta si a celor cu alta destinatie decât aceea de locuinta;
- Propuneri, sesizari si reclamatii de la cetateni;
- Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasament cu mobilier stradal, constructii provizorii;
- Certificatele de urbanism, autorizatiile de constructie, certificatele de notare în C.F. certificatele de nomenclatura stradala, avizele de schimbare de destinatie;
- Adresele catre organul de cercetare (Politia Municipiului Moreni )
- Bugetul local, bilantul contabil, contul de executie al bugetului local;
- Actele normative car reglementeaza activitatea de stare civila, numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor, programul de functionare al Serviciului Stare Civila;
- Evidenta dosarelor si actele necesare în vederea instituirii de : tutela, curatela, copii care au savârsit o fapta prevazuta de legela penala, asistenta bolnavilor psihici periculosi, asistenta sociala a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de instrainare în scopul întretinerii si îngrijirii sale, asistenta bolanvilor psihici periculosi;
- Activitatile si locurile în care se poate presta munca în folosul colectivitatii locale;
- Modalitati de contestare, în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;
- Achizitii de bunuri, servicii si lucrari în conformitate cu Legea nr. 212/2002 privind achizitiile publice;
- Prezenta lunara a beneficiarilor de ajutor social;
- Documentatii tehnice de executie pentru lucrarile de investitii;
- Numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public;
- Structura organizatorica, statul de functii, atributiile birourilor, serviciilor, directiilor, programul de functionare, programul de audienta;
- Denumirea biroului, serviciului, directiei, sediul, numerele de telefon, obiect de activitate;
- Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Municipiului Moreni;
- Strategii, programe privind dezvoltarea social-economica a Municipiului Moreni;
- Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate, înfratirea cu orase de peste hotare, programele unor vizite bilaterale ;
- Informatii generale pentru cetatenii straini;
- Informatii despre agenda cultural-sportiva si legate de organizarea acestora în colaborare cu alte institutii;
- Relatii cu ONG-urile, programe ale acestora si colaborare, informatii despre programele de finantare externa;
- Relatii cu IMM-urile, informatii despre programele de finantare externa.

Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, urmatoarele informatii:

a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.


Lista cuprinzand documentele exceptate de la accesul liber al cetatenilor

a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;

b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;

f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;

g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.